Κατασκευές με τσιμεντοσανίδα αντικατάσταση κουφωμάτων